NUMER UMOWY:

POIR.03.04.00-16-0056/20-00

WARTOŚĆ PROJEKTU:

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 278 762,61 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%

CELE PROJEKTU:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANY EFEKT:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 6 320 065,79 PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 5 520 205,02 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 863 249,39 PLN

CELE PROJEKTU:

Podjęte działania badawcze przez dział B+R w firmie TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

W projekcie B+R realizowanym przez TEST Z. R – U. B. i A. T. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej planuje się osiągnąć poprzez konstrukcyjne zmiany polegające na wymianie klasycznego wirnika na wirnik helikoidalny, a także jednoczesnej zmianie (tj. przebudowie lub wymianie) konstrukcji misy hydropulpera oraz zmianie obrotów wirnika parametrów wejściowych procesu poprzez jednoczesne zwiększenie stężenia pracy. Oprócz 20% oszczędności energii zmianie ulegnie sposób rozwłókniania, gdyż dla klasycznego wirnika rozwłóknianie realizowane jest poprzez energię cząstek wody wprowadzonych w ruch wirowy gdy dla wirnika helikoidalnego rozwłóknianie odbywać się będzie poprzez tarcie cząstek makulatury o cząstki makulatury, co jest wartością dodaną procesu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu opracowanie innowacyjnego w skali świata narzędzia, które każdy klasyczny hydropulper przeprojektuje w hydropulper o wyższej sprawności. Ograniczeniem, jakie nakładamy na program jest zachowanie zainstalowanej mocy, rodzaju przeniesienia napędu oraz sposobu łożyskowania. Jest to ważne dla ograniczenia kosztów inwestora. Narzędzie to będzie estymować dla zadanej geometrii misy hydropulpera wielkość wirnika i wydajność całego procesu, co będzie w stanie spowodować modernizację procesu rozwłókniania w hydropulperze i jednoczesną 20%-ową oszczędność energii elektrycznej w sposób uniwersalny.

PLANOWANY EFEKT:

Realizacja projektu przyniesie opracowanie innowacyjnego w skali światowej algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie pozwalającego zaoszczędzić co najmniej 20 % energii przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 5 038 568,51 PLN

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 227 506,52 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 132 483,86 PLN

 

CELE PROJEKTU:

Podjęte działania badawcze przez Dział B+R w firmie TEST Zakład Remontowo – Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski mają na celu opracowanie innowacyjnego w skali kraju układu naprężania wstęgi maszynowej i zapewnienie stałego jej naciągu w trakcie pracy, eliminując drgania wstęgi i jej wybaczanie w różnych kierunkach.

W dobie optymalizacji pracy maszyn włókienniczych, poligraficznych czy papierniczych i przy dużych prędkościach produkcji ważnym elementem jest stabilizacja przemieszczającej się wstęgi materiału czy też tkaniny podtrzymującej (transportującej ten materiał). Ważnym elementem tego procesu jest odpowiednie naprężenie wstęgi, które jest warunkiem niezbędnym aby osiągać założone parametry maszyn produkcyjnych. Pomiar naprężenia wstęgi, eliminacja drgań, odpowiednia geometria wałów oraz rodzaj zastosowanych materiałów decydują o sukcesie. Pozwoli to na eliminację zbędnych postojów, zapewni założoną wydajność i wykorzystanie czasu pracy. Problem stabilizacji produkcji to również jakość produkowanych wyrobów, co zatem idzie odpowiednie wykorzystanie surowców – eliminacja odpadów.

Na przykład w branży celulozowo-papierniczej coraz bardziej znaczący jest problem wydłużenia czasu pracy maszyn papierniczych co wiąże się z wydłużeniem czasu pracy odzieży maszynowej między innymi filców. Częsta ich wymiana generuje straty wynikające z postoju maszyny i koszty związane z samym zakupem filcu. W obecnej sytuacji zmniejszenie ilości postojów i wydłużenie czasu pracy jest nakazem chwili. Podobna sytuacja jest w przemyśle włókienniczym i poligraficznym.

Tym samym zakres realizowanego projektu i jego cel wpisuje się w kilka zidentyfikowanych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Opolskiego w ramach III. Technologie przemysłu maszynowego i metalowego:

a) Innowacyjne, energooszczędne maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w przemyśle.

b) Systemy automatyki i instalacji elektrycznej dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle.

 

Innowacyjny układ napinacza wstęgi do maszyn wpisuje się w założenia powyższych grup technologicznych przez co projekt bezsprzecznie wpisuje się w zidentyfikowane specjalizacje regionalne.

PLANOWANY EFEKT:

 

Realizacja projektu przyniesie efekt w postaci wykonania działającego kompletnego układu naprężania wstęgi maszynowej co stwarza szerokie możliwości rynkowe i maksymalne wykorzystanie potencjału rozbudowanego i doposażonego działu badawczo-rozwojowego oraz dostawanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.